Czy mogę kupić akcje na giełdzie bez pośrednictwa biura maklerskiego?


Nie jest możliwe kupno akcji na giełdzie bez pośrednictwa biura maklerskiego.


Stronami transakcji zawieranych na rynku giełdowym mogą być wyłącznie członkowie giełdy, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz spółka prowadząca izbę rozliczeniową. Członkami giełdy mogą być natomiast firmy inwestycyjne (w tym biura maklerskie), zagraniczne firmy inwestycyjne oraz inne podmioty, dla których Krajowy Depozyt wykonuje czynności w zakresie prowadzenia depozytu papierów wartościowych lub prowadzenia systemu rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi.


Firmy inwestycyjne nabywają lub zbywają instrumenty finansowe na rachunek zleceniodawcy w oparciu o umowę o świadczenie usług brokerskich.


Brak możliwości zawarcia transakcji na giełdzie bez pośrednictwa biura maklerskiego nie oznacza, że nie można w ogóle zawierać transakcji bez udziału brokera. Możliwe jest zawieranie transakcji poza giełdą w drodze umów cywilno-prawnych.